Termografering
Vi kan tilby termografering av:

HVA ER TERMOGRAFI?

Termografi er berøringsfri temperaturmåling, som utføres mens anlegget er i full drift.
Et viktig verktøy i det skadeforebyggende arbeidet.

Termografi er en metode hvor man benytter et varmekamera for å se temperaturer på en overflate. Andre vanlig brukte navn på varmekamera er termovisjonskamera, IR-kamera eller infrarødt kamera. Utstyret er passivt, det vil si at det ikke sender ut noen stråler eller energi.
Forenklet sagt kan man si at våre øyne ser lys, mens varmekameraet "ser" temperaturer. For å få riktige temperaturer må vi vite noe om hvilken temperatur det er i den luften vi skal operere i, hvor stor avstand det er mellom kamera og det vil skal se på, om det blåser eller er nedbør hvis vi er ute, og vi må vite noe om hva slags overflate vi skal se på.

Ethvert objekt har en varmeutstråling.
Bølgelengden på strålingen varierer avhengig av overflatetemperaturen på objektet. Et infrarødt kamera (termografikamera) oppfanger denne variasjonen, og gjør den om til synlige farger på et termogram (termobilde). Varme felt vil tydelig vise en lysere farge i forhold til felter med normaltemperatur som er mørkere. I det høyoppløselige termogrammet, kan man sammenligne eksakt temperatur i et feilpunkt mot et referansepunkt med normaltemperatur.

Skriftlig rapport i etterkant av inspeksjonen.
Årsaken til temperaturavvik må tolkes. Dette krever lang erfaring og kompetanse. Alle avvik under en inspeksjon blir lagret i termograferingsutstyret i form av stillbilder og blir behandlet i pc på kontoret i etterkant. Det blir på bakgrunn av dette arbeidet utarbeides en skriftlig rapport, med bilder og tekst som beskriver tilstanden. Vår Nemko-sertifiserte termografør foretar en kvalifisert vurdering av eventuelle avvik. I rapporten fremkommer våre konklusjoner og anbefalte tiltak. Det fremgår av rapporten hva som er termografert.
Last ned og se et eksempel på en skriftlig rapport i Adobe Acrobat-format.

 

TERMOGRAFERING AV ELEKTRISKE KOMPONENTER

Ved å benytte termografering jevnlig på elektriske komponenter kan man på et tidlig tidspunkt finne avvik. Disse avvikene kan man da utbedre på tidspunkt som passer best, ikke når skaden inntreffer. Skader inntreffer aldri beleilig.

Fordeler ved termografering av elektriske komponenter:

1. Jevnlige kontroller reduserer faren for skader
2. Kostnader ved avbrudd reduseres
3. Utfører under full belastning
4. Kan utløse rabatter i forsikringspremien
5. Utføre reparasjoner til planlagte tidspunkt
6. Reduserer faren for brann
Termobilde av et elektrisk komponent.
TERMOGRAFERING AV ISOLASJON
Med varmekameraet kan vi "se" manglende eller mangelfull isolering, kuldebroer og luftlekkasjer, i noen grad også fukt i konstruksjonen. For å kunne foreta kontroll av isolering og kuldebroer trengs det en temperaturforskjell mellom ute og inne på 15 °C eller mer.
Ved kontroll av utettheter kan man operere med mindre temperaturforskjeller. For å få gode målinger av luftlekkasjer er det nødvendig med en trykkforskjell mellom ute og inne. Dette får man ved å bruke bygningens ventilasjonsanlegg.
Termografering er et mye brukt verktøy i forbindelse med uenigheter og konflikter mellom kjøper og selger både i nye og eldre bygninger. Tenk ENØK! Se over isolasjonen!


Ønsker du å motta et tilbud fra oss på termografering? Da kan du gå til denne siden og fylle inn nødvendig informasjon. Vi vil deretter kontakte deg med vårt tilbud!

Termobilde av en isolasjonsplate.